Česká premiéra

Gospelové oratorium pro sólový zpěv, dva sbory a orchestr

Hudba: Ralf Grössler
Texty: Eugen Eckert a Ralf Grössler

19. října 2022, 20 hodin
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Účinkují:
Joan Bell (sólový zpěv, USA)
Hudebníci kostela sv. Alexandra ve Wildeshausenu (Německo):
Gospelový sbor Joyful Voices
Malý sbor
Sinfonic Gospel Orchestra
Dirigent: Ralf Grössler

V roce 2017, kdy si celé Německo a s ním i Evropa připomínalo 500. výročí reformace a zásadního vystoupení Martina Luthera, vytvořil německý skladatel a ředitel kůru v evangelickém chrámu sv. Alexandra v severoněmeckém městě Wildeshausen Ralf Grössler jako připomínku Lutherova předchůdce, českého církevního reformátora Jana Husa, oratorium, které kombinuje “klasické” hudební části s gospelovým zpěvem. Po úspěšné světové premiéře ve Wildeshausenu 20. ledna 2017 a několika reprízách v dalších německých městech byla v červenci 2020, v roce 605. výročí Husovy smrti, plánována česká premiéra v Praze. Vzhledem ke známým okolnostem bylo však třeba toto uvedení o dva roky posunout.

Nyní se pražský koncert uskuteční jako vyvrcholení koncertního turné, které začíná 16.října v Kostnici a symbolicky, byť v opačném směru, kopíruje Husovu cestu na kostnický koncil.

Podle vlastních slov věnoval Ralf Grössler své Requiem „úsilí českého církevního reformátora o neotřesitelnou pravdu, v níž věřil a obětoval pro ni i svůj život“.

Text skladby, který je kombinací liturgických textů, citátů z bible a vlastních Husových výroků, a to v latině, němčině a angličtině, vytvořil spolu se skladatelem známý německý básník a teolog Eugen Eckert.

Kontakt pro média:
PhDr. Magdalena Živná
m.zivna@noemi-media.cz
tel.: +420 604 365 337

Partneři/Partner/Partners:
Mediální partner/Medienpartner/Media partner:

WAHRHEIT IN FLAMMEN – Requiem für Jan Hus

Tschechische Erstaufführung

Gospel-Oratorium für Sologesang, zwei Chöre und Orchester

Musik: Ralf Grössler
Texte: Eugen Eckert und Ralf Grössler

19. Oktober 2022, 20 Uhr
Kirche der hl. Simon und Judas, Dušní ul., Praha 1

Mitwirkende:
Joan Bell (Sologesang, USA)
Musiker der Alexanderkirche in Wildeshausen (Deutschland):
Gospelchor Joyful Voices
Kleiner Chor
Sinfonic Gospel Orchestra
Leitung: Ralf Grössler

Im Rahmen des 500. Reformationsjubiläums im Jahr 2017 traten berühmte Persönlichkeiten des reformatorischen Gedankens neben Martin Luther in den Hintergrund. Aus diesem Grund hat sich Ralf Grössler mit dem Reformator Jan Hus beschäftigt, der 100 Jahre vor Martin Luther bereits als christlicher Theologe, Prediger und Reformator tätig war. Er war zeitweise Rektor der Karls-Universität in Prag. Sein Gedankengut war wiederum geprägt durch den englischen Reformator John Wyclif. Jan Hus wurde im Rahmen des Konstanzer Konzils im Jahre 1415 als Ketzer auf dem Marktplatz in Konstanz verbrannt.

Nach der erfolgreichen Uraufführung des Werkes am 20. Januar 2017 in Wildeshausen und folgenden Reprisen in weiteren deutschen Städten war für den Juli 2020, dem 605. Gedenkjahr des Märtyrertodes von Jan Hus, die Erstaufführung in Prag geplant. Die musste jedoch – aus bekannten Gründen – verschoben werden. Und nun findet das Konzert als ein Höhepunkt einer Tournee statt, die am 16. Oktober in Konstanz beginnt und „rückwärts“ den Weg von Jan Hus zum Konstanzer Konzil symbolisch kopiert.

Ralf Grössler widmet sein Requiem dem Bestreben des Reformators nach der unerschütterlichen Wahrheit, das ihn letztendlich bis zum Tod begleitete. Es ist also damit eine innige Bitte nach dem ewigen Frieden im Sinne der Wahrheit. Der bekannte deutsche Liederdichter und Theologe Eugen Eckert verfasste zu diesem Requiem Texte mit Originalaussagen von Jan Hus, kombiniert mit der Liturgie und den Zitaten aus der Bibel.


TRUTH IN FLAMES – Requiem for Jan Hus

Czech Premiere

Gospel oratorio for a soloist, orchestra and two choirs

Music: Ralf Grössler
Libretto: Eugen Eckert a Ralf Grössler

19 October, 2022, 8 pm
Church of Sts Simon and Jude, Dušní Street, Prague 1

Performers:
Joan Bell (soloist, USA)
Musicians of the church of St. Alexander in Wildeshausen (Germany)
Gospel choir Joyful Voices
Small choir 
Sinfonic Gospel Orchestra
Conductor: Ralf Grössler

In 2017 Germany and the whole of Europe were celebrating the 500 th anniversary of the Reformation and Martin Luther’s principal proposal. Ralf Grössler, a German composer and director of the choir in the evangelic church of St. Alexander in North-German Wildeshausen, composed an oratorio combining “classical” music and gospels, to commemorate Luther’s predecessor, Czech church reformist Jan Hus. After a successful world premiere in Wildeshausen on 20 January, 2017, and several reruns in other German cities, its Czech premiere in Prague was planned to be held in July, in the year of the 605 th anniversary of Hus’ death. Due to obvious reasons the concert had to be postponed by two years. 

The concert in Prague will be the culmination of a tour starting in Konstanz (Constance) on 16 October and will symbolically, in the opposite direction, follow Hus’s journey to the Council in Konstanz.

According to his own words, Ralf Grössler devoted his Requiem to “the efforts of the Czech church reformist to reach the firm truth in which he believed and had to sacrifice his life for it”.

The libretto combines liturgical texts and quotations from the Bible and from the works of Jan Hus in Latin, German and English. It was written by a famous German poet and theologian Eugen Eckert in cooperation with the composer.